การอบรมครูประจำการ ปี 2560 กับทางเลือกที่ดีที่สุด

การอบรมครูประจำการ ปี 2560 กับทางเลือกที่ดีที่สุด

บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกและให้การรับรอง หลักสูตรการอบรมครูประจำการทั่วประเทศ ที่เสนอโดย SWS HR Solutions แล้วทั้ง 2 หลักสูตร ดังภาพ