ดาวน์โหลดที่นี่! เทคนิค และสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

 

ตัวอย่างหนังสือครับ

ดาวน์โหลดที่นี่! เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้สํา หรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นี้ได้จัดทําและเผยแพร่ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทํา เป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ความรู้ พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมสําหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน รู้ด้านการเขียน และเล่มที่ 5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน คณิตศาสตร์โดยที่ผ่านมาพบว่าเอกสารชุดดังกล่าว เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็น แนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้เอกสารชุดนี้มีความเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรปรับปรุงเอกสารดังกล่าว โดยในการปรับปรุงครั้งนี้ นอกจาก ความเหมาะสมของเทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แล้ว ยังได้คํานึงถึง ความสะดวกของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนําไปใช้ด้วยเป็นสําคัญ ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดพิมพ์เอกสารชุดนี้ออกเป็น 1 เล่มกับอีก 4 ชุด เพื่อให้เอกสารแต่ละเล่มมีขนาดไม่หนาจนเกินไป โดยประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ เอกสารความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เอกสารชุดที่ 1 การเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม เอกสารชุดที่ 2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สํา หรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ประกอบด้วยเอกสาร 6 เล่ม เอกสารชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน ประกอบด้วยเอกสาร 3 เล่ม เอกสารชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสาร 5 เล่ม สําหรับเอกสารนี้เป็นเล่มที่ 1 ในเอกสารชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ซึ่งในเอกสารจะกล่าวถึงสภาพปัญหา แนวทางพัฒนา เทคนิค วิธีการและสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก ที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหา ที่เกิดกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการนําไปใช้ ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจาณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทําเอกสารชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งจะได้นําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคนจะได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพซึ่งย่อม ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวอย่างหนังสือครับ

สำหรับวันนี้ขอนำเอกสารชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสาร 5 เล่ม มาให้ดาวน์โหลดดังนี้ครับ
เอกสารเล่มที่ 1 >> คลิกดาวน์โหลด
เอกสารเล่มที่ 2 >> คลิกดาวน์โหลด
เอกสารเล่มที่ 3 >> คลิกดาวน์โหลด
เอกสารเล่มที่ 4 >> คลิกดาวน์โหลด
เอกสารเล่มที่ 5 >> คลิกดาวน์โหลด
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kruupdate.com/news/newid-3061.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *