เทคนิคการแพทย์ มข. สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา

เทคนิคการแพทย์ มข. สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา

สำหรับวันนี้ครูหนึ่งดอทคอมได้นำข่าวการศึกษาดีๆมานำเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้ติดตาม คณะเทคนิคการแพทย์ มข. เปิดประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดขึ้นที่โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสายวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และบุคลากรที่สำคัญๆในคณะฯ ประมาณ 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเข้าใจเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx), ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรรับเชิญมาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: ทิศทางการพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพ ต่อด้วยการนำเสนอของคณบดีในหัวข้อเรื่อง ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2559 เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th